COVID-19

Dľa pokynu RÚVZ SR a NSK – odbor zdravotníctva, zverejňujeme postupy pri zabezpečení ochrany klientov a personálu v našom zariadení počas pandémie COVID-19

Klient v ZSS

 1. Počas pandémie klienti zostávajú v ZSS a naďalej sú odkázaní na pomoc a starostlivosť personálu.
 2. V tomto období sa režim a činnosti v ZSS nemenia.
 3. Platí zákaz návštev, zhromažďovania sa klientov, ktorí sa nezúčastňujú veľkých kolektívnych podujatí. Nemali by tiež opúšťať priestory ZSS.
 4. Mali by byť informovaní o koronavíruse SARS-COV-2 a jeho šírení a populácií, ako aj možnostiach prevencie založenej na dodržiavaní osobnej a respiračnej hygieny, a význame sociálno-dištančných obmedzení.
 5. Vykonáva sa denný monitoring zdravotného stavu klientov (optimálne 2x denne – ráno a večer).
 6. Odporúča sa obmedziť styk s ľuďmi a viac sa zdržovať v izbách. Individuuálne aktivity klientov vykonávať v menších skupinách, ktorých zloženie sa nebude meniť.
 7. Dôležité je dodržiavanie sociálno-dištančných opatrení a správne používanie tvárovej masky (ako nasadiť a zložiť z tváre, kedy používať, ako sa o masku starať).

Hygienické a sociálne-dištančné opatrenia

 1. Hygiena a dezinfekcia rúk klientov a personálu s použitím teplej vody a mydla, a alkoholového dezinfekčného prostriedku. Správne používať rukavice.
 2. Respiračná hygiena – dodržovanie správnych postupov pri kýchaní, kašľaní a rozprávaní. Používajú sa jednorazové papierové vreckovky, ktoré sa po použití odhadzujú do bezdotykového odpadkového koša. Nesiahať svojimi rukami na oči, tvár a ústa.
 3. Dištančné opatrenia – dodržujú klienti i personál ZSS. Podstatou je udržať vzdialenosť 2 metre od iných osôb v prevencii prenosu infekcie kvapôčkami.
 4. Pravidelné a účinné vetranie vnútorných priestorov.
 5. Pravidelné upratovanie a dekontaminácia vnútorného prostredia – v zmysle dezinfekčného plánu  prevádzkového poriadku zariadenia.
 6. Pravidelná dezinfekcia malých plôch a rizikových predmetov a nástrojov, s ktorými prichádza personál i klienti veľmi často do kontaktu (všetky kľučky, vypínače, telefóny, malé plochy, exponovaný nábytok najmä v spoločných priestoroch a pod.). Používať dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.
 7. Izolácia klientov s príznakmi akútnej respiračnej infekcie.
 8. Pri používaní OOP klientmi a OOPP zamestnancami ZSS sa postupuje v zmysle usmernenia MZ SR – Aktualizovaného usmernenia pre pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pri staroslivosti o osoby so suspektným alebo potvrdeným COVID-19, usmernenia MZ SR a MPSVaR SR za účelom ochrany pred COVID-19 pre používanie OOPP.

Izolácia / expektácia

 1. Potrebné vyčleniť vhodné priestory pre izoláciu / expektáciu klientov z dôvodu:
  1. Podozrenia z nákazy na COVID-19 na:
   1. Zabezpečenie 14 dňovej karantény v prípade úzkeho kontaktu s chorým na COVID-19,
   1. Na zabzepečenei 14 dňovej karantény pre iné epidemiologické dôvody s rizikom prenosu COVID-19 (v zmysle aktuálnej verzie usmernenie hlavného hygienika SR),
  1. Podozrenia z ochorenia na COVID-19:
   1. Diagnostikovanie, testovanie, potvrdenie alebo vylúčenie, a liečbu COVID-19,
  1. Ochorenia na COVID-19 na:
   1. Diagnostikovanie, testovanie, potvrdenie a liečbu COVID-19.
 2. Priestory sú viditeľne označené a neprístupné pre ďalších klientov, ktorí nepotrebujú izoláciu.
 3. V čase nariadenia izolácie a karantény v ZSS sú návštevy klientov zakázané až do odvolania. Výnimkou môže byť pri dodržiavaní striktných hygienicko-epidemiologických opatrení návšteva klientov s paliatívnou liečbou. Tiež v prípade, že rodina chce zobrať klientov do domácej starostlivosti.

Kontrola šírenia COVID-19 v ZSS

 1. Monitoring zdravotného stavu klientov sa aktívne vykonáva u všetkých klientov najmenej dvakrát denne (na začiatku a na konci dňa), aby sa zistilo, či nemá niekto z klientov horúčku, kašeľ alebo iné príznaky COVID-19. Klienti so symptómami (vrátane miernych respiračných príznakov) sa musia izolovať a testovať na COVID-19.
 2. Monitoring zdravotného stavu personálu prostredníctvom samo kontroly klinických prejavov (horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov a hlavy).
 3. Vo veľkých zariadeniach sa odporúča vyčlenenie personálu, ktorý sa bude starať o klientov v dobrom zdravotnom stave a bez pozitivity na COVID-19 a personál starajúci sa o pacientov s COVID-19. V menších zariadeniach, kde nie je možné pristúpiť k takejto organizácii práce, sa zamestnanci správajú ku klientom, ako by boli potenciálne infikovaní.
 4. Monitoring zdravotného stavu osôb vstupujúcich do ZSS, ktoré dostali výnimku a mohli vstúpiť do zariadenia, je založený najmä na meraní telesnej teploty a anamnestickom zisťovaní ďalších klinických príznakov (kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov a hlavy). V prípade negativity môžu navštíviť klienta pri striktnom dodržaní hygienicko-epidemiologických opatrení a použití vhodných OOP, ktoré im poskytne ZSS. Dôvodom môže byť návšteva klienta s paliatívnou liečbou alebo zobratie klienta do domácej starostlivosti.
 5. Zariadenia ZSS sú uzatvorené. V nevyhnutej situácii (zásobovanie potraviny, spotrebným materiálom, nutná údržba, iná zdravotnícka starostlivosť) je umožnený vstup pri zabezpečení striktných hygienicko-epidemiolotgických opatrení a monitoringu zdravotného stavu s meraním telesnej teploty. Zásobovanie ZSS sústrediť ne jedno určené miesto.