TLAČIVÁ

• Žiadosť o umiestnenie – Nádej, domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb
• Vyjadrenie lekára
• Lekársky nález
• Sociálna pomoc – určujúca osoba
• Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
• Zoznam vecí pri príjme

Výročné správy našej organizácie sú zverejnené na www.financnasprava.sk
2017 vid. www.financnasprava.sk

Zoznam čakateľov
Zoznam čakateľov na sociálnu službu k 17.7.2019 – 13.

Ekonomicky oprávnené náklady v organizácii
EON za rok 2018